1.
Nguyễn Hữu H, Đàm Minh H. Xác định tham số dao động của dầm bằng phương pháp Rayleigh . vn [Internet]. 1576429200 [cited 9tháng 122022];70(4):320-9. Available from: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/482