1.
Trịnh Xuân T. Đặc tính điều động tàu: một vài bổ sung cập nhật mới . vn [Internet]. 1576429200 [cited 5tháng 122022];70(4):245-53. Available from: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/475