1.
Phạm Đức T, Trần Thế T, Bùi Anh T, Hồ Xuân B. Mô phỏng tính toán độ thấm của bê tông sợi thép có tính đến ảnh hưởng của tải trọng . vn [Internet]. 1568566800 [cited 10tháng 122023];70(1):63-2. Available from: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/457