1.
Nguyễn Đức T, Đỗ Đức T. Thiết lập quy trình và chương trình thử nghiệm mỏi kéo thuần túy vật liệu kim loại trên máy thử nghiệm mỏi LFV 500-HH. vn [Internet]. 1582909200 [cited 27tháng 112022];71(2):145-53. Available from: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/446