1.
Nguyễn Đắc Đức, Nguyễn Ngọc L, Trần Đức N, Đỗ Anh T, Lê Bá A. Ứng xử của cầu dầm hộp liên tục lắp ghép phân đoạn dưới tác dụng của tải trọng lệch tâm. vn [Internet]. 1579107600 [cited 29tháng 112022];70(5):440-5. Available from: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/424