1.
Nguyễn Đắc Đức, Nguyễn Ngọc L, Trần Đức N. Mô phỏng số đánh giá ảnh hưởng của xoắn đến khoá chống cắt trong cầu dầm lắp ghép phân đoạn. vn [Internet]. 1579107600 [cited 29tháng 112022];70(5):386-9. Available from: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/419