1.
Phạm Văn K, Trần Thị Thu H. Nghiên cứu tính toán chi phí biên giảm phát thải khí nhà kính của hệ thống máy lạnh. vn [Internet]. 1655226000 [cited 5tháng 122022];73(5):461-9. Available from: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/1252