1.
Thái Khắc C. Ảnh hưởng của nano silic đến diễn biến một số tính chất cơ học ở tuổi sớm của bê tông tính năng cao. vn [Internet]. 1649955600 [cited 27tháng 112022];73(3):243-52. Available from: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/1198