1.
Trần Thị Cẩm H. Nghiên cứu thực nghiệm đặc tính Marshall và khả năng kháng lún vệt bánh của hỗn hợp bê tông nhựa sử dụng chất kết dính bitum-epoxy ở Việt Nam . vn [Internet]. 1644886800 [cited 27tháng 112022];73(2):189-01. Available from: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/1153