1.
Nguyễn Đăng P, Hoàng Thị Minh H. Nghiên cứu biện pháp tiêu năng dòng chảy trong thân cống dốc trên đường giao thông – biện pháp bố trí mố nhám gia cường trong thân cống. vn [Internet]. 1644886800 [cited 29tháng 112022];73(2):140-53. Available from: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/1149