1.
Nguyễn Văn H. Phân tích ảnh hưởng của gân vuốt đến sự biến mỏng thành và nhăn trong quá trình dập chi tiết hình côn thấp. vn [Internet]. 1634230800 [cited 27tháng 112022];72(8):957-66. Available from: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/1063