1.
Trần Cao ThanhN, Nguyễn Xuân H, Nguyễn Nghĩa B, Phạm Minh H. Ứng xử chịu cắt của dầm bê tông cốt GFRP được gia cường bằng bê tông cốt lưới dệt. vn [Internet]. 1634230800 [cited 2tháng 122022];72(8):932-44. Available from: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/1061