1.
Nguyễn Ngọc L, Trương Văn Q. Ảnh hưởng của hoá già đến sức kháng nứt của hỗn hợp bê tông asphalt tái chế ấm có tỷ lệ RAP cao . vn [Internet]. 1634230800 [cited 27tháng 112022];72(8):920-31. Available from: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/1060