Nguyễn Đức, Dũng, Tiến Nguyễn Duy, và Chiến Thái Khắc. Nghiên Cứu Các đặc Trưng Cơ Học Của Bê Tông Sử Dụng Cát Mịn Phối Trộn Cát Nghiền Trong Xây Dựng Cầu . Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 72, no. 6 (1628960400): 687-701. Truy cập Tháng Chạp 5, 2022. https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/968.