Nguyễn Sỹ Anh, Tuấn. Biến đổi Fourier Hàm Suy Rộng Và Nghiệm Của Phương Trình đạo Hàm Riêng. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 72, no. 5 (1623690000): 646-659. Truy cập Tháng Chạp 10, 2023. https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/954.