Đỗ Xuân, Quý, và Nga Vũ Thị. Phân Tích Tĩnh Dầm Trên Nền đàn Hồi Có Kể đến Sự Không Tiếp Xúc Giữa Dầm Và Nền Sử Dụng Phần Tử Dầm - Nền Dị Hướng. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 72, no. 5 (1623690000): 552-564. Truy cập Tháng Chạp 10, 2023. https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/947.