Vũ Văn, Nghi, và Khôi Phạm Văn. Sự Phát Triển Của Sóng Stem Dọc đê Tường đứng Dạng Rỗng. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 72, no. 5 (1623690000): 525-535. Truy cập Tháng Mười-Một 29, 2022. https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/945.