Doan Dinh Thien, Vuong, Hung Nguyen Thanh, và Hung Nguyen Dinh. Experimental Study on the Effect of Concrete Strength and Corrosion Level on Bond Between Steel Bar and Concrete. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 72, no. 4 (1622048400): 498-509. Truy cập Tháng Mười-Một 27, 2022. https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/867.