Dang Thuy, Chi. An Experimental Study on Production of High Strength Non-Shrink Grout Containing Fly Ash. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 72, no. 4 (1622048400): 477-485. Truy cập Tháng Mười-Một 29, 2022. https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/865.