Huynh Trong, Phuoc, Khang Lam Tri, Binh Pham Trong, và Phuong Phan Huy. Application of Self-Produced Artificial Sand in the Production of Green Mortar. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 72, no. 4 (1622048400): 468-476. Truy cập Tháng Mười-Một 27, 2022. https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/864.