admin, admin. Mục Lục. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 72, no. 3 (Tháng Năm 14, 2021). Truy cập Tháng Chạp 10, 2023. https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/826.