Nguyễn Hồng, Phong, và Chiến Chu Quang. Nghiên Cứu Phân Tích Lún Thực đo Và Dự Báo Lún Nền đường Sắt Tốc độ Cao. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 72, no. 3 (Tháng Mười-Một 27, 9600): 277-290. Truy cập Tháng Mười-Một 27, 2022. https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/817.