Nguyễn Văn, Thuần, và Hiển Tạ Duy. Phân Tích đặc Trưng Ngẫu Nhiên Của Tần Số Dao động Riêng Của ô Tô Với Nhiều Tham Số Ngẫu Nhiên. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 72, no. 2 (1613322000): 215-226. Truy cập Tháng Chạp 5, 2022. https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/790.