Tran Manh, Tien, Tu Do Ngoc, và Hong Vu Xuan. A State-of-the Art Review of Tensile Behavior of the Textile-Reinforced Concrete Composite. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 72, no. 1 (Tháng Mười-Một 26, 7600): 127-142. Truy cập Tháng Mười-Một 26, 2022. https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/756.