Le Hong, Lam, Lam Dao Duy, và Huu Pham Duy. The Effect of Vietnam’s Nano-Silica on Mechanical Properties of High-Performance Concrete. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 72, no. 1 (Tháng Chạp 6, 7600): 76-83. Truy cập Tháng Chạp 6, 2022. https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/751.