Toan Trinh, Dinh. Fuzzy-Based Quantification of Congestion for Traffic Control. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 72, no. 1 (Tháng Mười-Một 27, 7600): 1-8. Truy cập Tháng Mười-Một 27, 2022. https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/743.