Phạm Lê, Tiến, và Toàn Nguyễn Đức. Xây Dựng Chương Trình Tính Toán Kiểm Nghiệm Khoảng Cách Hãm Toa Xe Khách Vận Dụng Trên đường Sắt Việt Nam . Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 71, no. 9 (1609088400): 1094-1106. Truy cập Tháng Mười-Một 29, 2022. https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/714.