Vũ Văn, Tấn. Thiết Kế Bộ điều Khiển H∞/LPV Cho Hệ Thống Treo Bán Tích Cực Trên ô Tô. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 71, no. 9 (1609088400): 1061-1072. Truy cập Tháng Mười-Một 27, 2022. https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/711.