Trần Thị Vân, Nga, Sơn Trương Hoành, và Hưng Trần Vĩnh. Nghiên Cứu Chế Tạo Lớp Mạ Composite Ni-CBN Trên Nền Phẳng để Chế Tạo Thanh đá Mài Và đĩa Mài CBN Bằng Phương Pháp Mạ điện Hóa. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 71, no. 8 (1603818000): 935-943. Truy cập Tháng Chạp 9, 2022. https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/662.