admin, admin. Mục Lục. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 71, no. 8 (Tháng Mười 28, 2020). Truy cập Tháng Chạp 5, 2022. https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/657.