Thuy Anh, Nguyen, và Ly Hai Bang. Development of ANN-Based Models to Predict the Bond Strength of GFRP Bars and Concrete Beams. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 71, no. 7 (Tháng Chạp 10, 8800): 814-827. Truy cập Tháng Chạp 10, 2023. https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/630.