Bui Thi, Loan. Analysis of Uniaxial Compression Behavior of Hollow Concrete Block Masonry: Experimental and Analytical Approaches. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 71, no. 7 (Tháng Mười-Một 29, 8800): 802-813. Truy cập Tháng Mười-Một 29, 2022. https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/629.