Ahmed, T.O., O.O. Ogunleye, A.Y. Abdulrahaman, và N. Alu. Dye Sensitized Solar Cell (DSC) Based on Reduced Graphene Oxide (rGO)-TiO2 Nanocomposite Photoelectrode and Polyaniline (PANI) Counter Electrode . Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 71, no. 7 (Tháng Chạp 2, 8800): 789-801. Truy cập Tháng Chạp 2, 2022. https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/628.