Truong Van, Quyet, và Sang Nguyen Thanh. “Effect of Ground Granulated Blast Funrnace Slag and Fly Ash on Strength, Permeability, and Under-Water Abrasion of Fine-Grained Concret”e. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 71, no. 7 (Tháng Chạp 1, 8800): 775-788. Truy cập Tháng Chạp 1, 2022. https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/627.