admin, admin. Mục Lục. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 71, no. 6 (Tháng Tám 28, 2020). Truy cập Tháng Chạp 10, 2023. https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/590.