admin, admin. Mục Lục. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 71, no. 5 (Tháng Bảy 7, 2020). Truy cập Tháng Chạp 6, 2022. https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/563.