Nguyen Dinh, Hung. Strengthening Soft Soil for Approach Road After Abutment by Cement and Fly Ash. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 71, no. 4 (1590598800): 444-457. Truy cập Tháng Chạp 2, 2022. https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/545.