Dang Thuy, Chi, và Cuong Le Minh. An Experimental Investigation of the Bond Behavior Between the Reinforcement and Lightweight Aggregate Concrete. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 71, no. 4 (1590598800): 380-387. Truy cập Tháng Chạp 10, 2023. https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/540.