Tran Khac, Duong, và Cuong Do Quoc. Efficiency Measurement of Bus Routes in Hanoi City: An Application of Data Envelopment Analysis (DEA). Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 71, no. 4 (1590598800): 368-379. Truy cập Tháng Mười 2, 2023. https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/539.