Ta Duy, Hien. A Static Analysis of Nonuniform Column by Stochastic Finite Element Method Using Weighted Integration Approach . Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 71, no. 4 (1590598800): 359-367. Truy cập Tháng Mười 2, 2023. https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/538.