Huy Nghia, Nguyen, Tu Sy Sua, và Nguyen Minh Hieu. Evaluating the Maiden BRT Corridor in Vietnam . Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 71, no. 4 (1590598800): 336-346. Truy cập Tháng Chạp 10, 2023. https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/536.