admin, admin. Mục Lục. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 71, no. 4 (Tháng Năm 29, 2020). Truy cập Tháng Chạp 6, 2022. https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/532.