Đỗ Đức, Tuấn, và Hiệp Vũ Văn. Cơ Sở Lựa Chọn Các Biểu Thức Tính Toán Sức Cản Cơ Bản đơn Vị đầu Máy Diesel sử Dụng Trong Ngành đường Sắt Việt Nam . Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 71, no. 3 (1587661200): 305-316. Truy cập Tháng Mười-Một 27, 2022. https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/501.