Nguyễn Văn, Nghĩa, và Dũng Đỗ Việt. “Nghiên Cứu Thiết Kế, Chế Tạo, Thử Nghiệm Card điều Khiển điện áp Máy Phát điện Phụ Trợ Cho đầu Máy D19E” . Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 71, no. 3 (1587661200): 295-304. Truy cập Tháng Chạp 10, 2023. https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/500.