Trần Văn, Khôi, và Khương Nguyễn Đức. Ước Lượng Năng Lượng Thu Hồi Tại Các Trạm điện Kéo Dựa Trên Mô Hình Mạng Công Suất. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 71, no. 3 (1587661200): 196-209. Truy cập Tháng Chạp 10, 2023. https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/491.