Nguyễn Hữu, Hưng, và Hùng Đàm Minh. Xác định Tham Số Dao động Của Dầm Bằng Phương Pháp Rayleigh . Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 70, no. 4 (1576429200): 320-329. Truy cập Tháng Mười-Một 27, 2022. https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/482.