Trịnh Xuân, Tùng. Đặc Tính điều động Tàu: một Vài Bổ Sung Cập Nhật Mới . Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 70, no. 4 (1576429200): 245-253. Truy cập Tháng Chạp 2, 2022. https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/475.