Ngo Dang, Quang, và Loc Mai Dinh. An Experimental and Simulation Study on the Wet-Dry Action to Crack Cause of Pier Concrete in a Tidal River Bridge . Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 70, no. 3 (1573750800): 225-235. Truy cập Tháng Chạp 1, 2022. https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/473.