Nguyen, Hoang-Tung, và Diem-Hang Pham. Examining Influenced Factors of the Preparation Phase on Total Construction Time Delay of Build-Operate-Transfer Transport Projects in Vietnam . Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 70, no. 3 (1573750800): 201-213. Truy cập Tháng Chạp 9, 2022. https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/471.