Cuong Manh, Tran. Electron Trapping Mechanism in a Multi-Level Organic Fet Memory Using Lithium-Ion-Encapsulated Fullerene As the Floating Gate. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 70, no. 3 (1573750800): 193-200. Truy cập Tháng Chạp 9, 2022. https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/470.